xyz

PARTNER MERYTORYCZNY NARZĘDZIA: Joanna Czerska

Analiza rotacji czyli zachowania Klienta zapasu

Analiza rotacji służy głównie zrozumieniu zachowań klienta i wykorzystania ich do zarządzenia poziomem zapasu.

Pamiętaj, że każdy typ zapasu (wyroby gotowe, półprodukty, materiały) ma innych klientów. Dlatego czytaj niniejszy rozdział mając to zastrzeżenie na uwadze.

Przygotowując dane do analizy rotacji półwyrobów i materiałów korzystaj z historii wydań magazynowych. Jedynie dla wyrobów gotowych posłuż się zamówieniami klienta końcowego

Zachowanie klienta, które ma wpływ na zapas można określić trzema kategoriami (patrz Rysunek 1): częstość zamawiania, ilość zamawiana oraz wartość zamawianego towaru. Te trzy kategorie złożone razem pozwalają podjąć decyzję o tym w jaki sposób zarządzać zapasem:

 • BTO – buy to order – kupuj pod zamówienie
 • BTS – buy to stock – kupuj na zapas
 • MTO – make to order – produkuj na zamówienie
 • MTS – make to stock – produkuj na zapas

Analiza rotacji pozwala nałożyć dodatkowe kryteria eliminujące produkty/półwyroby/materiały z listy tego co utrzymujemy na zapasie, a także wskazuje kierunki optymalizacji zachowań po stronie klientów zapasu.

Terminy definiowane przez Klienta

Przystępując do analizy rotacji powinniśmy ustalić jaki cel spełnić ma nasz zapas tj. czy ma zapewnić ciągłość realizacji zleceń wg terminów żądanych przez Klienta czy też uzgodnionych z Klientem w toku przyjęcia zamówienia.

Jeśli zależy nam na tym, by dzięki zapasowi realizować zamówienia zgodnie z datą życzoną przez klienta – w analizie musimy posłużyć się tzw. datą życzoną (z ang: wished date), czyli datą określoną przez Klienta w swoim zamówieniu.

Jeśli naszym celem jest realizacja zamówień zgodnie z datą potwierdzoną klientowi, ponieważ nasi klienci składają zamówienia w taki sposób, że daty życzone w rzeczywistości nie stanowią odzwierciedlenia ich rzeczywistych potrzeb lub nasza organizacja nie jest gotowa na realizację zamówień wg dat życzonych. W takiej sytuacji posłużymy się tzw. pierwszą[1]  datą potwierdzoną (z ang.: promised date).

W analizie rotacji dość duży kłopot stanowi pozyskanie danych służących określeniu na kiedy klient chciał towar lub pierwszej daty potwierdzonej. Problem ma swoje źródło z niewłaściwych ustawień wdrożeniowych systemu ERP, które pozwalają nadpisywać daty po ich modyfikacji. Takie dane niestety nie dadzą nam w pełni właściwych wskazówek. W toku moich wdrożeń zwróciłam uwagę, że niektóre systemy ERP przechowują wprowadzane daty lecz są one niewidoczne dla użytkowników. Z pomocą informatyków udaje się je wydobyć. Jeśli chcesz pracować na właściwych danych i zredukować swoje zapasy zadbaj o to by mieć właściwe daty.

XYZ

„XYZ” to metoda analizy częstości generowania zapotrzebowania[2] na konkretny produkt przez Klienta zapasu. Metoda ta służy ustaleniu które z wyrobów będą stanowić ryzyko dla zapasu, a które z nich można utrzymywać na zapasie bez lęku, że staną się ciężarem. Z uwagi na specyfikę stosowanych przeze mnie kryteriów rotacji (brak wystarczającej liczby literek) na potrzeby objaśnień będę nazywała dalej tę analizę „Małe abc”.

„Małe abc” polega na przeanalizowaniu historii zamówień klienta  (np. w postaci pobrań z magazynu). Analizy tej dokonuje się w podziałce czasowej odpowiadającej systematyce planowania. Jeśli planujemy codziennie – dane analizujemy codziennie, jeśli planujemy raz na tydzień – dane analizujemy w podziałce tygodniowej (por. tabela 1)

Litery „abc” definiują częstość pojawiania się zamówień na dany produkt. Definicja literaturowa jest następująca:

 • Runners (z ang: biegacze) ; wyroby pojawiające się bardzo często w zamówieniach; zwykle w każdej podziałce planistycznej,
 • Repeaters (z ang: powtarzacze); wyroby pojawiające się ze stosunkowo stałą częstotliwością,
 • Strangers (z ang: obcy); wyroby.

W swojej praktyce wykorzystuję rozszerzone i doprecyzowane definicje, które ułatwiają mi późniejszą analizę i podejmowanie decyzji:

 • pojawia się w każdej podziałce
  • liczba wystąpień zamówień w analizowanym okresie/liczba podziałek czasowych w analizowanym okresie <=1,2
 • pojawia się w co drugiej podziałce
  • 1,2< liczba wystąpień zamówień w analizowanym okresie/liczba podziałek czasowych w analizowanym okresie <=2,2
 • pojawia się w co trzeciej podziałce
  • 2,2<liczba wystąpień zamówień w analizowanym okresie/liczba podziałek czasowych w analizowanym okresie <=3,2
 • pojawia się w co czwartej podziałce
  • 3,2<liczba wystąpień zamówień w analizowanym okresie/liczba podziałek czasowych w analizowanym okresie <=4,2
 • pojawia się rzadziej niż w co czwartej podziałce jednak systematycznie
 • nieprzewidywalne występowanie; zwykle dotyczy wyrobów:
  • zamierających
  • „żywych trupów” – wyrobów które utrzymujemy w sprzedaży z niewiadomych powodów, a zapotrzebowanie na nie jest sporadyczne
  • nowo wprowadzanych dla których brak historii[3]

Jak widać z porównania metody literaturowej i stosowanej przeze mnie praktyki moje wyroby „a” to runners’y, wyroby „b”-„e” repeaters’y, a „f” to strangers’y.

Zastosowanie większej liczby liter pozwala m.in. na:

 1. Wyskalowanie ryzyka dla zapasu. Wyroby z grup „d” i „e” mimo swojej powtarzalności będą zalegały na magazynie pogarszając rotację zapasu. Z kolei wyroby z grupy „f” trzeba systematycznie obserwować by badać zmianę ich zachowań i w razie długiego czasu spoczynku zgłosić je do działu marketingu z wnioskiem o usunięcie z portfela lub promocyjną wyprzedaż zalegających zapasów (maksymalnie do poziomu tych zapasów). Wyroby z grup „a” i „b” są wyrobami bezpiecznymi, które bez martwienia się o ryzyko mogę umieścić na zapasie lub produkować w systemie stała ilość w stałym cyklu.
 2. Identyfikację przyczyn niskiej rotowalności. Szczególnie zwracamy uwagę na wyroby z grupy „d”. Jeśli zamówienia pojawiają się raz na miesiąc wskazuje to na praktykę działu zaopatrzenia po stronie klienta zwaną „zamawiaj raz w miesiącu”. Jeśli wyrób „d” wpływa znacząco na obciążenie produkcji powodując okresową nadwyżkę zapotrzebowania nad zdolnościami wytwórczymi staram się namówić klienta do częstszego składania zamówień.
 3. Ustalenia mechanizmu dzielenia prognozy miesięcznej na potrzeby skalkulowania prognozowanego zapasu. Dla wyrobów „a” dzielimy prognozę na tyle podziałek ile mamy okresów planistycznych, dla wyrobów „b” na połowę okresów planistycznych itd. W ten sposób zapewnisz, że zapas ustalony dla wyrobu pokryje jednorazowe zapotrzebowanie. Często popełniany jest błąd w postaci „prognozę na wszystkie wyroby dzielimy na cztery”.

Podsumowanie analizy abc może wyglądać następująco (patrz Tabela 2).

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa struktura ta może przedstawiać się różnorodnie. W przypadku produkcji seryjnej wraz ze wzrostem grupy (a → f) liczba pozycji asortymentowych w grupie powinna maleć. W przypadku produkcji pod zamówienie liczba pozycji asortymentowych w grupie „a” będzie niska gdy będziemy patrzeć na rotację wyrobów i półwyrobów. Natomiast dla materiałów struktura powinna być zbliżona do produkcji seryjnej. Jeśli jest inaczej, oznacza to konieczność pracy nad standaryzacją wykorzystywanych materiałów w celu poprawy efektywności kosztowej zakupów.

Jeśli w grupie „f” występuje znaczna liczba pozycji asortymentowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieprawidłowo zarządzamy portfelem naszych produktów i nie dokonujemy jego systematycznej selekcji. Taka sytuacja skutkować będzie obniżeniem rotacji zapasów oraz  kosztami utylizacji zapasów.

Analizując podsumowanie z Tabeli 2, możemy wyciągnąć następujące wnioski:

 • W grupach „a”-„d” struktura zapasu w zakresie liczby produktów jest prawidłowa; jednak w grupie „c” i wyższych mamy problem z rotacją. Prawdopodobnie spowodowane jest to zbyt dużymi partiami uruchomieniowymi lub produkcją pod mało wiarygodną prognozę.
 • Duży udział grupy „f” wskazuje na problem z zarządzaniem portfelem produktów – należy zweryfikować proces zarządzania portfelem.
 • Znaczący udział grupy „e” wskazuje, że aż 15% produktów prawdopodobnie znajduje się w fazie schyłkowej (ryzyko przeterminowania zapasu) – sprawdzić przyczyny niskiej rotacji zapasu w grupie „e”.

Duże ABC

Analiza „dużego ABC” to analiza ilościowa (patrz Rysunek 2).
Wg literatury  bazuje ona na zasadzie Pareto i ocenie udziału konkretnego produktu w całkowitej sprzedaży ilościowej. Ma ona za zadanie wskazać wyroby o:

 • największej rotacji ilościowej, które będą podnosiły znacząco stany magazynowe
 • najmniejszej rotacji, które będą w konflikcie z minimalnymi partiami uruchomieniowymi, co skutkować może przeterminowaniami na magazynie.

Na podstawie tej analizy i w powiązaniu z analizą „małe abc” definiuje się wymagania dotyczące elastyczności produkcji wskazując wymaganą liczbę przezbrojeń.

Analiza Pareto opiera się na ocenie udziału narastająco danego indeksu (patrz Tabela 3) w ogólnym obrocie ilościowym wszystkich wyrobów. Analizę tę wykonuje się zwykle dla okresu 6 lub 12 miesięcy jednak każde przedsiębiorstwo powinno ustalić własny okres analizy, w którym struktura zapotrzebowania jest stosunkowo stabilna.

Oczywiście zasada Pareto mówiąca o tym, że 20% zdarzeń generuje 80% skutków – a w naszym przypadku analizy dużego ABC, że nie więcej niż 30% wyrobów generuje 60% obrotu ilościowego jest prawdziwa. Jednak z punktu widzenia podejmowania właściwych decyzji dotyczących zarządzania zapasem, mało precyzyjna. Dlatego ja wykorzystuję nieco inną kategoryzację ABC opartą o kryterium minimalnej partii uruchomieniowej:

 • Wyroby, na które zamówienia w okresie planistycznym przekraczają znacząco minimalną partię uruchomieniową
 • Wyroby, na które zamówienia w okresie planistycznym są zbliżone do minimalnej partii uruchomieniowej
 • Wyroby, na które zamówienia w okresie planistycznym są znacznie poniżej minimalnej partii uruchomieniowej.

Kryterium partii uruchomieniowej mówi bowiem, czy z punktu widzenia produkcji zamawiane ilości są duże czy też nie. Dzięki takiej kategoryzacji ABC oraz powiązaniu jej z „małym abc” możliwe jest podjęcie decyzji o zasadach planowania wyrobów, które będą miały znaczący wpływ na poziom zapasu (patrz Tabela 4).

Uwaga! Powyższa tabela jest opracowana dla konkretnego przypadku
i może służyć Czytelnikowi jako referencja. Każdorazowo należy rozważyć możliwe opcje zarządzania zapasem specyficzne dla przedsiębiorstwa.

Co oznacza produkuj w stałych partiach w każdej podziałce planistycznej? Oznacza to, że produkujemy ilości niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania. Ilości te wyznaczamy w oparciu o analizę historii i prognozy zapotrzebowania i są one niezmienne przez dłuższy okres czasu (do momentu, w którym przeciętny popyt na wyrób nie ulegnie znaczącemu wzrostowi lub spadkowi powodując, że ustalony bufor (zapas) stanie się niewystarczający). W każdym okresie planistycznym mamy grupę wyrobów Aa,  Ab, Ac, Ba, Bb, które produkujemy zawsze w takich samych ilościach, zużywając takie same ilości materiałów.

Ale co w takim razie ze zmiennością zapotrzebowania? Przecież klient nie zamawia zawsze tyle samo! Do tego służyć nam będzie zapas tzw. bufor heijuki (=zapas). On będzie miał za zadanie pochłonąć zmienność zapotrzebowania. My jednak będziemy mieli pewność, że produkcja zawsze będzie miała materiał do produkcji i w zdefiniowanej podziałce czasu wyprodukuje wymagane produkty.

Co oznacza produkuj w minimalnych partiach w stałych podziałkach planistycznych bazując na zużyciu? Oznacza to wykorzystanie systemu kanban do zarządzania zapasem. W każdej podziałce planistycznej sprawdzamy różnicę pomiędzy stanem zapasu a zapasem maksymalnym (patrz Zasady kalkulacji zapasu opisane w Rozdziale 4), jeśli różnica stanowi minimalną partię produkcyjną lub więcej – uruchamiamy produkcję w ilości brakującej do zapasu maksymalnego.

Co oznacza produkuj w zmiennych partiach bazując na Re-Order Point (z ang: ROP – punkcie ponownego zamawiania)? Oznacza to wykorzystanie systemu MRP lub systemu kanban do zarządzania za  pasem z wykorzystaniem mechanizmu zapasu bezpiecznego na poziomie Re-order Point[4]. Z jednym bardzo istotnym zastrzeżeniem: przy osiągnięciu poziomu ponownego zamawiania należy rozważyć wielkość partii uruchomieniowej bazując na prognozie lub historycznym zużyciu i zdefiniować jej wielkość w taki sposób by nie przekraczała 3-6 miesięcy zapotrzebowania (okres definiujemy dla każdej grupy ABCabc indywidualnie). Niezależnie bowiem od efektywności produkcji minimalnej partii uruchomieniowej, z punktu widzenia firmy, nie jest efektywnym uruchamianie produkcji w ilościach większych niż półroczny zapas blokując w ten sposób możliwość realizacji bieżących zamówień i mrożąc gotówkę w zapasie

Co oznacza produkuj na zamówienie? Oznacza wykorzystanie klasycznego MRP bez zdefiniowanego poziomu minimalnego partii uruchomieniowej. Produkujemy wyłącznie zamówioną ilość. Z uwagi na fakt, że przy tym typie wyrobów istnieje ryzyko pojawienia się dużej liczby zamówień na produkty f, w planowaniu ustala się maksymalną liczbę takich produktów w planie produkcji w danym okresie planistycznym. Pozwala to na ochronę procesu wytwórczego przez zwiększoną liczbę przezbrojeń. Może skutkować jednak wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Dodatkowym kryterium pomocnym w ustaleniu sposobu zarządzania zapasem jest przeciętna wielkość zamówienia porównana z minimalną partią uruchomieniową (MPU):

 • MTO – wyroby z grupy „strangers” dla MPU < zamówień
 • ROP – wyroby z grupy „strangers” dla MPU > zamówień

I tu z pomocą przychodzi analiza wartościowa XYZ. Ponieważ wyrobom z grupy Cf o niskiej marżowości warto wydłużać czas realizacji zamówień, choćby po to by zniechęcić klientów do ich kupowania.

Podsumowanie analizy abcABC może wyglądać następująco (patrz Tabele 5-8).

Jak widać na powyższym przykładzie analogicznie do rozdrobnienia kryteriów dla „małego abc” i w „dużym ABC” zdefiniowano 5 grup. Grupy te oparto o kryterium wielkości i wielokrotności obecnej minimalnej partii uruchomieniowej. Interpretując wynik analizy abcABC można go skomentować następująco:

 • zapotrzebowanie o dużym rozdrobnieniu (grupa „E” stanowi prawie 60% wszystkich produktów, a w połączeniu z grupą D aż 80%) wymaga produkcji w małych partiach. Biorąc pod uwagę wyniki przedstawione na Rysunku 17 produkcja odbywa się w dużych partiach co skutkuje bardzo dużym zapasem w grupie E,
 • analiza ABC potwierdza wstępny wniosek z analizy abc związany z niedostosowaną do potrzeb rynku wielkością partii uruchomieniowych,
 • aż 20% wyrobów znajduje się w grupie Ef (małe ilości zamawiane w nieprzewidywalnym terminie). Grupa Ef generuje również najwyższą wartość zapasu. Niezbędna analiza portfela wyrobów,
 • biorąc pod uwagę bardzo niską rotację w grupach C-D oraz rosnącą wartość zapasu należy sprawdzić mechanizm prognozowania zapotrzebowania służącego definiowaniu zapasów.

Analiza rotacji abc i ABC powinna być stałym elementem comiesięcznych analiz. Należy bowiem śledzić trendy zachowań produktów i ich przesunięcia pomiędzy grupami. Spadek wyrobu z grupy „a” do grupy „b” i niżej może wskazywać na pojawiające się stopniowo problemy z rotowalnością (sprzedażą) produktu i z odpowiednim wyprzedzeniem pozwolić na podjęcie działań zapobiegających przeterminowaniu zapasu.

[1] Pierwsza data potwierdzona to data wprowadzona do systemu wraz z pierwszym potwierdzeniem  zamówienia. Ponieważ dokonuje się modyfikacji dat z uwagi na problemy w realizacji zamówień pierwsza data musi być datą niezmienną

[2] Zwróć uwagę, że używam sformułowania „generowania zapotrzebowania” a nie „zapotrzebowania”. Z mojego doświadczenia wynika, że termin generowania zapotrzebowania może nie mieć związku z realnym zapotrzebowaniem. A jeśli tak jest to jest to punkt do optymalizacji zapasu.

[3] Brak historii oznacza całkowicie nowy wyrób; jeśli mamy do czynienia ze zmodyfikowanym wyrobem należy podpiąć historię jego poprzednika w celu dokonania poprawnej analizy rotacji

2 137 komentarzy

 1. JeromeMuh

  ciprofloxacin over the counter cipro 500mg best prices ciprofloxacin over the counter

 2. JeromeMuh

  diflucan prescription australia medicine diflucan price diflucan fluconazole

 3. JamesWhery

  diflucan 50mg capsules: diflucan pills – cost of diflucan in canada

 4. JeromeMuh

  buy doxycycline 100mg doxycycline online doxycycline generic

 5. Russellneiff

  diflucan rx price: diflucan 150 mg tablet – ordering diflucan without a prescription

 6. JeromeMuh

  diflucan coupon canada diflucan 150 cost diflucan cream over the counter

 7. JeromeMuh

  order doxycycline doxycycline 100 mg doxycycline tetracycline

 8. WilliamAlole

  how does tamoxifen work: tamoxifen and depression – how to get nolvadex

 9. JamesWhery

  buy cheap doxycycline online: doxycycline hyc – where to purchase doxycycline

 10. JeromeMuh

  arimidex vs tamoxifen bodybuilding nolvadex for sale amazon tamoxifen cancer

 11. JeromeMuh

  doxycycline medication doxycycline 100mg online cheap doxycycline online

 12. Russellneiff

  cytotec pills online: buy cytotec over the counter – buy cytotec over the counter

 13. JeromeMuh

  tamoxifen and bone density is nolvadex legal nolvadex 10mg

 14. JamesWhery

  nolvadex half life: tamoxifen hip pain – tamoxifen hip pain

 15. Larryitava

  buy medicines online in india indian pharmacy buy medicines online in india

 16. Larryitava

  canadian neighbor pharmacy Canadian pharmacy prices onlinecanadianpharmacy 24

 17. ChaseSpile

  mexican pharmaceuticals online: mexican pharmacy – buying prescription drugs in mexico

 18. Larryitava

  maple leaf pharmacy in canada northwest pharmacy canada onlinecanadianpharmacy

 19. Daviddoosy

  п»їlegitimate online pharmacies india: indian pharmacy – reputable indian pharmacies

 20. LamarRag

  medication from mexico pharmacy: mexican pharmacy – mexican pharmaceuticals online

 21. Larryitava

  indianpharmacy com indian pharmacy Online medicine order

 22. ChaseSpile

  canadian family pharmacy: My Canadian pharmacy – best online canadian pharmacy

 23. LamarRag

  mexican mail order pharmacies: Pills from Mexican Pharmacy – purple pharmacy mexico price list

 24. Larryitava

  mexican online pharmacies prescription drugs online pharmacy in Mexico mexican mail order pharmacies

 25. Larryitava

  mexico pharmacies prescription drugs online pharmacy in Mexico mexican rx online

 26. Daviddoosy

  medication from mexico pharmacy: online pharmacy in Mexico – buying prescription drugs in mexico online

 27. ChaseSpile

  mexican pharmacy: online pharmacy in Mexico – buying prescription drugs in mexico online

 28. LamarRag

  buying from online mexican pharmacy: Pills from Mexican Pharmacy – medication from mexico pharmacy

 29. Larryitava

  pharmacy website india indian pharmacy buy medicines online in india

 30. Larryitava

  canadian pharmacy online ship to usa Canada pharmacy online best canadian online pharmacy

 31. Daviddoosy

  purple pharmacy mexico price list: online pharmacy in Mexico – buying prescription drugs in mexico

 32. Larryitava

  buy medicines online in india indian pharmacy delivery indianpharmacy com

 33. Larryitava

  buying from online mexican pharmacy online pharmacy in Mexico medicine in mexico pharmacies

 34. Daviddoosy

  п»їlegitimate online pharmacies india: indian pharmacy delivery – indian pharmacies safe

 35. LamarRag

  cheapest online pharmacy india: top 10 pharmacies in india – mail order pharmacy india

 36. ChaseSpile

  medicine in mexico pharmacies: mexican pharmacy – п»їbest mexican online pharmacies

 37. Larryitava

  ed meds online canada canadian pharmacy canadian pharmacy online

 38. Daviddoosy

  canada rx pharmacy world: CIPA approved pharmacies – cross border pharmacy canada

 39. Larryitava

  online shopping pharmacy india indian pharmacy online shopping pharmacy india

 40. Danieltek

  Kamagra tablets Kamagra Oral Jelly Kamagra Oral Jelly

 41. IsaacTrolf

  Tadalafil Tablet: cialis generic – Generic Tadalafil 20mg price

 42. Danieltek

  Tadalafil price Buy Cialis online Buy Tadalafil 5mg

 43. Danieltek

  Tadalafil price cheapest cialis Buy Cialis online

 44. Danieltek

  Viagra Tablet price generic ed pills cheapest viagra

 45. Danieltek

  buy kamagra online usa Kamagra gel Kamagra tablets

 46. Danieltek

  Buy Tadalafil 5mg tadalafil iq Buy Tadalafil 5mg

 47. IsaacTrolf

  Buy Tadalafil 20mg: cialis best price – Tadalafil price

 48. ChesterDen

  buy Kamagra: Kamagra Iq – Kamagra Oral Jelly

 49. IsaacTrolf

  cialis for sale: tadalafil iq – Cialis 20mg price

 50. Danieltek

  Viagra online price Cheap Viagra 100mg buy Viagra online

 51. Danieltek

  Cheap Sildenafil 100mg best price on viagra Order Viagra 50 mg online

 52. IsaacTrolf

  Kamagra 100mg price: Kamagra gel – super kamagra

 53. Danieltek

  sildenafil oral jelly 100mg kamagra kamagra best price Kamagra tablets

 54. Danieltek

  sildenafil oral jelly 100mg kamagra kamagra best price Kamagra tablets

 55. ChesterDen

  cheapest cialis: cialis best price – Generic Cialis without a doctor prescription

 56. ChesterDen

  Kamagra 100mg price: Sildenafil Oral Jelly – cheap kamagra

 57. IsaacTrolf

  Viagra without a doctor prescription Canada: generic ed pills – Generic Viagra for sale

 58. Danieltek

  п»їcialis generic tadalafil iq Tadalafil Tablet

 59. Danieltek

  Buy Tadalafil 10mg cheapest cialis buy cialis pill

 60. IsaacTrolf

  Kamagra 100mg price: Sildenafil Oral Jelly – buy Kamagra

 61. Danieltek

  Viagra online price cheapest viagra Viagra tablet online

 62. IsaacTrolf

  viagra canada: sildenafil iq – generic sildenafil

 63. Danieltek

  buy cialis pill cialis best price Buy Tadalafil 20mg

 64. ChesterDen

  Cheapest Sildenafil online: cheapest viagra – order viagra

 65. ChesterDen

  Cheap Sildenafil 100mg: best price on viagra – Cheap Sildenafil 100mg

 66. Danieltek

  cialis for sale Buy Cialis online Buy Tadalafil 10mg

 67. EdwardHycle

  buy prednisone with paypal canada: prednisone 2 mg – prednisone 20mg price in india

 68. Davidfoona

  cost of amoxicillin prescription amoxicillin order online buy amoxicillin

 69. EdwardHycle

  can i purchase clomid without insurance: clomid without a prescription – can i get clomid online

 70. DavidBon

  canada buy prednisone online: prednisone pharmacy prices – order prednisone from canada

 71. EdwardHycle

  can i get generic clomid without dr prescription: can i order cheap clomid pill – how to get cheap clomid for sale

 72. GeraldImics

  canadian pharmacy online: online canadian pharmacy – ed drugs online from canada

 73. GeraldImics

  mexican online pharmacies prescription drugs: cheapest mexico drugs – mexico drug stores pharmacies

 74. Robertspugh

  purple pharmacy mexico price list: Mexican Pharmacy Online – medicine in mexico pharmacies

 75. GeraldImics

  mexican pharmacy: Mexican Pharmacy Online – buying from online mexican pharmacy

 76. GeraldImics

  best mexican online pharmacies: Online Pharmacies in Mexico – mexico drug stores pharmacies

 77. Robertspugh

  mexico drug stores pharmacies: Online Pharmacies in Mexico – mexican drugstore online

 78. CharlesHar

  mexican pharmaceuticals online: mexican pharmacy – mexico drug stores pharmacies

 79. GeraldImics

  india pharmacy mail order: pharmacy website india – indian pharmacy online

 80. CharlesHar

  canadian pharmacy prices: pills now even cheaper – canadian pharmacy

 81. Robertspugh

  buying from canadian pharmacies: Certified Canadian Pharmacy – canadian mail order pharmacy

 82. CharlesHar

  mexico pharmacies prescription drugs: mexico pharmacy – mexican online pharmacies prescription drugs

 83. Robertspugh

  top 10 pharmacies in india: Cheapest online pharmacy – top 10 pharmacies in india

 84. CharlesHar

  mexico drug stores pharmacies: mexico pharmacy – buying prescription drugs in mexico

 85. EdwardBotly

  reputable indian pharmacies indian pharmacy india pharmacy

 86. EdwardBotly

  buying prescription drugs in mexico mexican pharmacy mexico pharmacy

 87. CharlesHar

  reputable mexican pharmacies online: Online Pharmacies in Mexico – mexican drugstore online

 88. EdwardBotly

  mexican rx online Mexican Pharmacy Online mexico pharmacies prescription drugs

 89. CharlesHar

  buying prescription drugs in mexico: mexico pharmacy – mexican drugstore online

 90. Franklem

  pin-up bonanza: pin up aviator – pin-up bonanza

 91. Franklem

  sweet bonanza demo oyna: guncel sweet bonanza – sweet bonanza 90 tl

 92. Williamlit

  sweet bonanza free spin demo: sweet bonanza 100 tl – pragmatic play sweet bonanza

 93. Franklem

  sweet bonanza oyna: sweet bonanza slot – sweet bonanza hilesi

 94. Franklem

  slot oyun siteleri: slot siteleri guvenilir – deneme bonusu veren siteler

 95. Franklem

  gates of olympus 1000 demo: gates of olympus – gates of olympus max win

 96. Williamlit

  gates of olympus hilesi: gates of olympus demo – gates of olympus max win

 97. Franklem

  pin up bet: pin up giris – pin up casino

 98. Franklem

  bonus veren casino slot siteleri: en yeni slot siteleri – slot oyun siteleri

 99. Franklem

  sweet bonanza indir: sweet bonanza siteleri – sweet bonanza free spin demo

 100. Franklem

  gates of olympus nas?l para kazanilir: gates of olympus guncel – gates of olympus

 101. Williamlit

  pin up 7/24 giris: pin-up giris – pin up casino guncel giris

 102. Franklem

  pin up casino: pin-up bonanza – pin up guncel giris

 103. Franklem

  gates of olympus s?rlar?: gates of olympus guncel – gates of olympus hilesi

 104. Franklem

  pin-up casino giris: pin-up giris – pin up giris

 105. Franklem

  deneme bonusu veren siteler: slot siteleri guvenilir – bonus veren casino slot siteleri

 106. Franklem

  bonus veren casino slot siteleri: deneme bonusu veren siteler – bonus veren casino slot siteleri

 107. Franklem

  pin up guncel giris: pin up 7/24 giris – pin-up casino

 108. Franklem

  deneme bonusu veren siteler: slot oyun siteleri – slot oyunlar? siteleri

 109. Williamlit

  aviator oyunu 50 tl: aviator oyna 100 tl – aviator oyna 20 tl

 110. Franklem

  aviator hilesi: aviator oyna 20 tl – aviator oyna

 111. Franklem

  sweet bonanza nas?l oynan?r: sweet bonanza hilesi – sweet bonanza siteleri

 112. JamesMaw

  mexico pharmacies prescription drugs mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies

 113. Ralphvop

  canada online prescription: cheap drugs no prescription – discount prescription drugs canada

 114. VictorHoamb

  world pharmacy india: online pharmacy india – top 10 pharmacies in india

 115. JamieBrack

  buying prescription drugs from canada online: non prescription pharmacy – buying prescription drugs online from canada

 116. Ralphvop

  no prescription needed: prescription drugs canada – canada prescription drugs online

 117. VictorHoamb

  canadian mail order pharmacy: reliable canadian pharmacy – www canadianonlinepharmacy

 118. VictorHoamb

  mail order prescriptions from canada: purchasing prescription drugs online – best online pharmacy that does not require a prescription in india

 119. Ralphvop

  order prescription from canada: buy pills without prescription – buying prescription drugs online without a prescription

 120. VictorHoamb

  prescription from canada: cheap drugs no prescription – buying prescription medicine online

 121. VictorHoamb

  canadian world pharmacy: ed meds online canada – onlinecanadianpharmacy 24

 122. Ralphvop

  п»їlegitimate online pharmacies india: india online pharmacy – reputable indian pharmacies

 123. VictorHoamb

  online pharmacies no prescription usa: canadian mail order prescriptions – buy prescription drugs online without doctor

 124. VictorHoamb

  canada drugs online: canada drugs – canadian drug pharmacy

 125. Ralphvop

  legitimate canadian pharmacy online: buy canadian drugs – canadian pharmacy

 126. JamieBrack

  canadian and international prescription service: canada pharmacy no prescription – online medication without prescription

 127. Ralphvop

  reputable mexican pharmacies online: mexican mail order pharmacies – mexican pharmaceuticals online

 128. VictorHoamb

  online drugstore no prescription: no prescription medication – canada prescriptions by mail

 129. JamieBrack

  mexico pharmacies prescription drugs: mexico pharmacy – mexican pharmacy

 130. JamesMaw

  buy prescription drugs from india world pharmacy india п»їlegitimate online pharmacies india

 131. VictorHoamb

  canadian 24 hour pharmacy: real canadian pharmacy – pharmacy in canada

 132. Ralphvop

  best mail order pharmacy canada: canadian king pharmacy – canadian pharmacy antibiotics

 133. Ralphvop

  mexico online pharmacy prescription drugs: best online prescription – no prescription on line pharmacies

 134. Ralphvop

  canadian pharmacy victoza: canadadrugpharmacy com – canadian pharmacy oxycodone

 135. VictorHoamb

  best mexican online pharmacies: mexico pharmacy – mexican drugstore online

 136. JamesMaw

  pharmacies in mexico that ship to usa mexican rx online mexico drug stores pharmacies

 137. JamieBrack

  legitimate canadian pharmacy online: canadian pharmacy reviews – canadian pharmacy in canada

 138. Ralphvop

  indian pharmacy: india pharmacy – world pharmacy india

 139. JamesMaw

  reputable indian pharmacies Online medicine order mail order pharmacy india

 140. VictorHoamb

  canadian pharmacy 24: canadian family pharmacy – canadian pharmacy in canada

 141. Ralphvop

  indian pharmacy online: india online pharmacy – top 10 online pharmacy in india

 142. VictorHoamb

  online pharmacy without a prescription: canadian prescription prices – mexico prescription drugs online

 143. JamieBrack

  canadian pharmacy 365: canada drugs online – canadian online drugs

 144. Ralphvop

  indian pharmacy online: best india pharmacy – india online pharmacy

 145. Ralphvop

  best canadian online pharmacy: canadianpharmacymeds com – best canadian pharmacy online

 146. Scotthiz

  canadian pharmacy online no prescription needed: best online prescription – medication online without prescription

 147. Patrickdum

  buying prescription drugs from canada mexican online pharmacy canadian pharmacy world coupon

 148. Scotthiz

  erection pills online: cost of ed meds – online ed drugs

 149. BruceMob

  foreign pharmacy no prescription: best online pharmacy – canadian pharmacy world coupon code

 150. Irvinfrons

  canada pharmacy not requiring prescription: Cheapest online pharmacy – drugstore com online pharmacy prescription drugs

 151. Scotthiz

  canadian prescription pharmacy: mexico pharmacy online – us pharmacy no prescription

 152. BruceMob

  online pharmacy no prescription: online mexican pharmacy – drugstore com online pharmacy prescription drugs

 153. Patrickdum

  canadian pharmacy without prescription pharmacy online canadian online pharmacy no prescription

 154. BruceMob

  cheapest pharmacy prescription drugs: Cheapest online pharmacy – buying prescription drugs from canada

 155. Scotthiz

  cheapest pharmacy for prescription drugs: online pharmacy – rx pharmacy no prescription

 156. Scotthiz

  cheap ed medicine: cheapest ed meds – erection pills online

 157. BruceMob

  no prescription pharmacy paypal: mexican online pharmacy – rx pharmacy coupons

 158. Irvinfrons

  online pharmacy without prescription: canada pharmacy online – mail order prescription drugs from canada

 159. Scotthiz

  how to buy prescriptions from canada safely: non prescription pharmacy – canadian mail order prescriptions

 160. Scotthiz

  cheap pharmacy no prescription: online pharmacy india – mail order prescription drugs from canada

 161. Patrickdum

  cheap ed pills online buy ed pills online what is the cheapest ed medication

 162. BruceMob

  buying ed pills online: cheap ed treatment – best online ed medication

 163. sweme

  If you’re unfamiliar with either title, Fall Guys is the wildly successful and popular game show simulator where players compete with other contestants from around the world in five rounds of chaotic minigames until only one is left standing. The games range from “Simple” platforming to an inherently ridiculous exploded version of soccer, crossing off everything in between. At the end of each match, the winners are rewarded with in-game currency and tokens, which can be used to purchase an increasingly large and hilarious amount of costumes. Shared culture is such an important part of lots of memes. That’s why a popular movie is a good choice for a meme format, because everyone knows the context of the scene. But with lots of video game memes I think it does take a bit of an understanding of the video game to get it. … So if your video game meme required you to play the video game before or to know a fair bit about it, I think that would be a more limited audience. Whereas I think you could probably look at a goose honking at a wimpy kid and kind of get a gist of it even if you’ve never played Untitled Goose Game before or don’t have any idea what it is.
  https://myconfidencepictures.blogspot.com/2021/08/pack-de-texture-pvp-189-nightfade-pvp.html
  Would you prefer to share this page with others by linking to it? Mahjong was invented over 200 years ago in China’s Qing Dynasty and was played with 114 mahjong tiles and four players. As mahjong was adapted by different cultures in the 1900s, new variants of the classic game started to emerge. In chess, once the King is threatened, it is placed in \”check.\” The player with the King in danger must use the next move to either move it on the chess board, attack the threatening chess pieces, or block it to get out of \”check.\” Failure to do so could signal the end of the chess game with the King being placed in \”checkmate,\” meaning that it is impossible to avoid an attack on the King and the player who places the King in this position wins the game of chess online. Submitted by samoiset on Thu, 07 02 2020 – 08:54

 164. Irvinfrons

  п»їed pills online: ed medications cost – where to get ed pills

 165. BruceMob

  online pharmacy not requiring prescription: online medication no prescription – buy drugs online without a prescription

 166. Danieladuth

  can i purchase amoxicillin online: medicine amoxicillin 500mg – amoxicillin brand name

 167. WilliamTah

  amoxicillin order online no prescription: amoxicillin 775 mg – amoxicillin for sale

 168. Brianmed

  http://clomidst.pro/# order cheap clomid without dr prescription

 169. WilliamTah

  buy prednisone 20mg without a prescription best price: prednisone with alcohol – buy prednisone online no prescription

 170. Danieladuth

  where buy cheap clomid without dr prescription: does medicaid cover clomid – how can i get cheap clomid for sale

 171. Brianmed

  https://clomidst.pro/# where can i buy cheap clomid no prescription

 172. Waynethymn

  can i order generic clomid without rx: clomiphene vs clomid – cheap clomid without a prescription

 173. IrwinDat

  prednisone prices: prednisone 60 mg daily – can i purchase prednisone without a prescription

 174. Anthonygoalt

  prednisone 30 mg daily prednisone 100 mg how much is prednisone 10mg

 175. WilliamTah

  how to get clomid without insurance: cost cheap clomid price – how to get generic clomid without a prescription

 176. Danieladuth

  buy prednisone online from canada: prednisone for strep throat – prednisone 30 mg coupon

 177. WilliamTah

  amoxicillin no prescription: amoxicillin and tylenol – buy amoxicillin without prescription

 178. IrwinDat

  where can i buy clomid: cost clomid tablets – where to buy cheap clomid without insurance

 179. WilliamTah

  prednisone 20 mg without prescription: prednisone without rx – by prednisone w not prescription

 180. Waynethymn

  buy amoxicillin 500mg: amoxicillin 875 – amoxicillin 500mg buy online uk

 181. WilliamTah

  prednisone pill 10 mg: prednisone and benadryl – no prescription online prednisone

 182. Danieladuth

  where can i get clomid: how does clomid work – where to buy clomid

 183. Brianmed

  http://clomidst.pro/# can i purchase generic clomid without dr prescription

 184. WilliamTah

  can you buy amoxicillin over the counter canada: buy amoxil – amoxicillin 500mg prescription

 185. Waynethymn

  how to buy clomid no prescription: clomid coupon – generic clomid for sale

 186. Waynethymn

  buy amoxicillin online mexico: amoxicillin allergy – amoxicillin online purchase

 187. WilliamTah

  amoxicillin 500mg capsule: amoxicillin rash adults – amoxicillin 500mg capsules uk

 188. PhilipVoild

  medication from mexico pharmacy: Mexico pharmacy online – mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharm.shop

 189. PhilipVoild

  mexican rx online: Mexico pharmacy online – medication from mexico pharmacy mexicanpharm.shop

 190. PhilipVoild

  mexico drug stores pharmacies: Medicines Mexico – purple pharmacy mexico price list mexicanpharm.shop

 191. RichardGuali

  п»їlegitimate online pharmacies india: india pharmacy – Online medicine order indianpharm.store

 192. MarcusSoatt

  onlinecanadianpharmacy My Canadian pharmacy canadianpharmacymeds com canadianpharm.store

 193. PhilipVoild

  online shopping pharmacy india: cheapest online pharmacy – world pharmacy india indianpharm.store

 194. PhilipVoild

  reputable indian online pharmacy: online pharmacy usa – indian pharmacy paypal indianpharm.store

 195. MarcusSoatt

  canadian pharmacy world canadian pharmacy canadian pharmacy 24h com safe canadianpharm.store

 196. PhilipVoild

  reputable indian pharmacies: Online India pharmacy – online pharmacy india indianpharm.store

 197. PhilipVoild

  п»їlegitimate online pharmacies india: indian pharmacy – india pharmacy indianpharm.store

 198. RichardGuali

  canadian drug: canadian drug stores – canadian family pharmacy canadianpharm.store

 199. RichardGuali

  the canadian drugstore: Canada pharmacy – cheapest pharmacy canada canadianpharm.store

 200. PhilipVoild

  buying from online mexican pharmacy: Medicines Mexico – mexican border pharmacies shipping to usa mexicanpharm.shop

 201. PhilipVoild

  mail order pharmacy india: online pharmacy usa – indian pharmacy indianpharm.store

 202. PhilipVoild

  india online pharmacy: Online medicine home delivery – buy medicines online in india indianpharm.store

 203. RichardGuali

  purple pharmacy mexico price list: Medicines Mexico – mexican mail order pharmacies mexicanpharm.shop

 204. RichardGuali

  india online pharmacy: cheapest online pharmacy – top 10 pharmacies in india indianpharm.store

 205. PhilipVoild

  mexican border pharmacies shipping to usa: Medicines Mexico – buying prescription drugs in mexico online mexicanpharm.shop

 206. MarcusSoatt

  safe canadian pharmacy Canada pharmacy online canadian drugs canadianpharm.store

 207. Juliobiano

  buy zithromax no prescription: what is zithromax buy cheap zithromax online

 208. Howardnug

  site de apostas: jogo de aposta online – aplicativo de aposta

 209. Williamfearl

  aviator bet: aviator game bet – aviator login

 210. Juliobiano

  can you buy zithromax over the counter in australia: zithromax 500mg price – zithromax prescription

 211. Williamfearl

  aviator betting game: aviator ghana – play aviator

 212. Williamfearl

  aviator jogo de aposta: aviator jogo de aposta – melhor jogo de aposta para ganhar dinheiro

 213. Howardnug

  play aviator: aviator login – aviator login

 214. Juliobiano

  buy generic zithromax online: over the counter zithromax zithromax z-pak price without insurance

 215. Williamfearl

  aviator betano: aviator betano – aviator bet

 216. Thomasdes

  aviator hilesi: pin up aviator – pin up aviator

 217. Howardnug

  aviator mocambique: jogar aviator – como jogar aviator

 218. Williamfearl

  jogar aviator Brasil: aviator pin up – aviator betano

 219. Thomasdes

  como jogar aviator: aviator online – como jogar aviator em mocambique

 220. Thomasdes

  pin-up cassino: pin-up – pin-up casino entrar

 221. Williamfearl

  aviator hilesi: aviator bahis – pin up aviator

 222. Williamfearl

  pin-up cassino: pin-up – pin up aviator

 223. Howardnug

  jogos que dao dinheiro: jogo de aposta – jogo de aposta

 224. Williamfearl

  aviator game online: play aviator – aviator

 225. Howardnug

  como jogar aviator em mocambique: aviator online – aviator online

 226. Williamfearl

  site de apostas: jogos que dão dinheiro – melhor jogo de aposta para ganhar dinheiro

 227. Williamfearl

  aviator sinyal hilesi: aviator oyna – aviator oyna

 228. Howardnug

  aviator betting game: aviator game online – aviator bet

 229. Williamfearl

  melhor jogo de aposta: jogo de aposta online – melhor jogo de aposta para ganhar dinheiro

 230. Williamfearl

  aviator betano: aviator bet – aviator bet

 231. Williamfearl

  jogos que dão dinheiro: jogo de aposta – site de apostas

 232. Howardnug

  aviator game: aviator bet – play aviator

 233. Williamfearl

  pin-up cassino: pin up casino – pin-up cassino

 234. Howardnug

  aviator game bet: aviator – play aviator

 235. Williamfearl

  jogo de aposta: melhor jogo de aposta – melhor jogo de aposta

 236. Howardnug

  aviator bet: aviator pin up – aviator pin up

 237. Frankler

  mia malkova videos: mia malkova – mia malkova new video

 238. JasonWow

  fox sweetie: sweetie fox video – sweetie fox video

 239. Frankler

  mia malkova new video: mia malkova new video – mia malkova videos

 240. JasonWow

  lana rhoades solo: lana rhoades boyfriend – lana rhoades unleashed

 241. Frankler

  eva elfie full video: eva elfie photo – eva elfie new videos

 242. Frankler

  mia malkova latest: mia malkova girl – mia malkova photos

 243. JasonWow

  sweetie fox cosplay: sweetie fox – sweetie fox full video

 244. Howardnug

  free app for online meeting: http://evaelfie.site/# eva elfie photo

 245. Frankler

  sweetie fox full video: ph sweetie fox – sweetie fox

 246. JasonWow

  lana rhoades unleashed: lana rhoades boyfriend – lana rhoades hot

 247. JasonWow

  mia malkova: mia malkova movie – mia malkova

 248. JasonWow

  eva elfie photo: eva elfie full video – eva elfie full videos

 249. Frankler

  fox sweetie: sweetie fox full – sweetie fox video

 250. JasonWow

  eva elfie photo: eva elfie new video – eva elfie photo

 251. Frankler

  sweetie fox new: fox sweetie – fox sweetie

 252. Jamesjep

  eva elfie filmleri: eva elfie filmleri – eva elfie modeli

 253. Jamesjep

  Angela White video: abella danger izle – abella danger filmleri

 254. Jamesjep

  eva elfie: eva elfie – eva elfie filmleri

 255. Jamesjep

  lana rhodes: lana rhoades izle – lana rhoades izle

 256. Jamesjep

  Sweetie Fox izle: Sweetie Fox izle – sweety fox

 257. Jamesjep

  Angela White video: Angela White izle – Angela White

 258. Jamesjep

  Angela White filmleri: Angela White izle – Angela White video

 259. Jamesjep

  Sweetie Fox modeli: Sweetie Fox izle – Sweetie Fox filmleri

 260. Jamesjep

  sweeti fox: swetie fox – Sweetie Fox video

 261. Jamesjep

  Sweetie Fox izle: Sweetie Fox izle – sweety fox

 262. Jamesjep

  Angela White izle: Angela Beyaz modeli – ?????? ????

 263. Jamesjep

  Angela White izle: Angela Beyaz modeli – Angela White filmleri

 264. Jamesjep

  eva elfie izle: eva elfie filmleri – eva elfie

 265. Jamesjep

  eva elfie filmleri: eva elfie video – eva elfie video

 266. Jamesjep

  Angela White video: Angela Beyaz modeli – Angela White video

 267. Jamesjep

  eva elfie: eva elfie – eva elfie modeli

 268. Jamesjep

  Angela Beyaz modeli: Angela Beyaz modeli – Angela Beyaz modeli

 269. Jamesjep

  Angela White izle: ?????? ???? – Angela White filmleri

 270. Jamesjep

  Angela White filmleri: Abella Danger – abella danger filmleri

 271. Jamesjep

  Angela White: Angela Beyaz modeli – Angela Beyaz modeli

 272. Jamesjep

  eva elfie modeli: eva elfie – eva elfie modeli

 273. JeremyDaf

  diflucan 200 mg tablet diflucan in usa cost of diflucan tablet

 274. Jamesjep

  Sweetie Fox video: Sweetie Fox – sweeti fox

 275. Raymondpet

  does tamoxifen cause weight loss nolvadex generic raloxifene vs tamoxifen

 276. Raymondpet

  order doxycycline 100mg doxycycline buy doxycycline online uk

 277. Raymondpet

  antibiotics cipro antibiotics cipro purchase cipro

 278. Raymondpet

  benefits of tamoxifen nolvadex for sale tamoxifen and bone density

 279. Raymondpet

  tamoxifen buy is nolvadex legal tamoxifen and ovarian cancer

 280. Williamadeld

  buy cytotec online fast delivery: buy cytotec pills – buy misoprostol over the counter

 281. Williamadeld

  diflucan 150 mg canada: diflucan order online uk – diflucan otc in canada

 282. Keithkic

  Misoprostol 200 mg buy online: buy cytotec – buy cytotec in usa

 283. Keithkic

  buy doxycycline 100mg: doxy – buy doxycycline online without prescription

 284. Raymondpet

  cytotec buy online usa buy cytotec in usa purchase cytotec

 285. Keithkic

  buy cipro online canada: antibiotics cipro – ciprofloxacin 500mg buy online

 286. Keithkic

  alternative to tamoxifen: tamoxifen breast cancer – tamoxifen and weight loss

 287. Raymondpet

  nolvadex half life nolvadex half life hysterectomy after breast cancer tamoxifen

 288. Raymondpet

  Cytotec 200mcg price cytotec online cytotec online

 289. Keithkic

  buy doxycycline online without prescription: how to buy doxycycline online – doxycycline 100mg price

 290. Keithkic

  diflucan over the counter usa: diflucan medication – buy diflucan yeast infection

 291. Keithkic

  tamoxifen vs raloxifene: nolvadex half life – tamoxifen moa

 292. BryanWen

  п»їlegitimate online pharmacies india Online medicine order online shopping pharmacy india

 293. Edwardgrave

  https://indianph.com/# indian pharmacy online
  top 10 online pharmacy in india

 294. Edwardgrave

  http://indianph.xyz/# india pharmacy mail order
  indian pharmacies safe

 295. Ronaldthype

  https://indianph.xyz/# п»їlegitimate online pharmacies india

 296. Edwardgrave

  https://indianph.xyz/# india pharmacy mail order
  reputable indian online pharmacy

 297. BryanWen

  buy prescription drugs from india best india pharmacy reputable indian pharmacies

 298. Edwardgrave

  https://indianph.com/# reputable indian online pharmacy
  online pharmacy india

 299. Edwardgrave

  https://indianph.xyz/# pharmacy website india
  legitimate online pharmacies india

 300. BryanWen

  best india pharmacy indian pharmacy online Online medicine home delivery

 301. Edwardgrave

  http://indianph.xyz/# best online pharmacy india
  indian pharmacy paypal

 302. BryanWen

  indian pharmacy paypal world pharmacy india best online pharmacy india

 303. Edwardgrave

  http://indianph.com/# legitimate online pharmacies india
  top online pharmacy india

 304. Edwardgrave

  http://indianph.com/# indianpharmacy com
  reputable indian online pharmacy

 305. KennethHit

  india online pharmacy Online medicine order best online pharmacy india

 306. Jamespus

  ivermectin 80 mg: ivermectin drug – cost of stromectol

 307. Jamespus

  amoxicillin 500mg tablets price in india: amoxicillin from canada – amoxicillin 500mg over the counter

 308. Davidfem

  zestril 2.5 mg lisinopril 19 mg zestril tab 10mg

 309. Leonardsuest

  prednisone canada pharmacy: prednisone otc uk – medicine prednisone 10mg

 310. Jamespus

  lisinopril online without prescription: zestril cost – lisinopril 10mg

 311. Jamespus

  lasix generic name: Buy Furosemide – lasix furosemide 40 mg

 312. Davidfem

  zestril cost price lisinopril in mexico buy lisinopril online no prescription

 313. CharlesFed

  http://amoxil.cheap/# price of amoxicillin without insurance

 314. Leonardsuest

  ivermectin 50ml: ivermectin 3mg tablet – generic ivermectin for humans

 315. Davidfem

  order amoxicillin online can you buy amoxicillin uk order amoxicillin online no prescription

 316. Jamespus

  prednisone online sale: prednisone in canada – prednisone canada pharmacy

 317. Jamespus

  prednisone tablets canada: prednisone 20 mg purchase – prednisone 50 mg coupon

 318. Davidfem

  prednisone buy prednisone 54 buy prednisone online usa

 319. Davidfem

  lasix pills Buy Furosemide furosemide

 320. Jamespus

  lasix 40 mg: Buy Lasix – furosemida

 321. Davidfem

  prednisone rx coupon prednisone 21 pack 5 prednisone in mexico

 322. Davidfem

  order prednisone 100g online without prescription generic prednisone 10mg buy prednisone tablets uk

 323. Leonardsuest

  amoxicillin 500 mg purchase without prescription: amoxicillin 250 mg capsule – amoxicillin 30 capsules price

 324. Jamespus

  lasix pills: Buy Lasix – lasix 40mg

 325. Davidfem

  ivermectin ebay ivermectin 50mg/ml buy ivermectin canada

 326. Davidfem

  ivermectin lotion cost ivermectin 50ml ivermectin medicine

 327. Jamespus

  prednisone brand name: prednisone 1 mg daily – india buy prednisone online

 328. Davidfem

  stromectol order generic ivermectin ivermectin goodrx

 329. Jamespus

  ivermectin 3mg tablets: ivermectin 3mg pill – ivermectin 1 cream 45gm

 330. Jamespus

  ivermectin over the counter canada: buy ivermectin stromectol – ivermectin 50mg/ml

 331. Jamespus

  furosemide: Buy Furosemide – lasix for sale

 332. Leonardsuest

  stromectol: ivermectin cream 5% – ivermectin india

 333. Davidfem

  buy prednisone canada 5mg prednisone buy prednisone 10 mg

 334. Davidfem

  prednisone 50 mg coupon prednisone 50mg cost prescription prednisone cost

 335. Jamespus

  lasix 100mg: Buy Lasix – furosemide

 336. Leonardsuest

  stromectol over the counter: stromectol where to buy – ivermectin lice oral

 337. Jamespus

  prednisone ordering online: cost of prednisone 40 mg – 50 mg prednisone canada pharmacy

 338. Davidfem

  stromectol liquid stromectol otc how much is ivermectin

 339. Leonardsuest

  lisinopril 40 mg daily: prinivil cost – no prescription lisinopril

 340. Jamespus

  prednisone 80 mg daily: order prednisone from canada – order prednisone online no prescription

 341. Davidfem

  lisinopril 10 mg daily lisinopril price 10 mg zestril 5 mg prices

 342. Jamespus

  buy prednisone from canada: order prednisone 10mg – 20 mg prednisone

 343. Davidfem

  furosemide 100 mg Buy Lasix furosemida 40 mg

 344. Leonardsuest

  purchase stromectol: price of stromectol – stromectol tab

 345. Davidfem

  amoxicillin online pharmacy buy amoxicillin 500mg uk amoxicillin discount coupon

 346. Jamespus

  furosemida 40 mg: Buy Lasix – furosemida 40 mg

 347. Davidfem

  prednisone purchase online buy prednisone online india over the counter prednisone medicine

 348. Jamespus

  ivermectin cost: buy ivermectin – ivermectin drug

 349. Jamespus

  prednisone acetate: prednisone buy – prednisone 5 mg cheapest

 350. Davidfem

  by prednisone w not prescription generic prednisone online prednisone 40 mg daily

 351. Jamespus

  lisinopril 2019: buy lisinopril 5mg – lisinopril 20 mg

 352. Jamespus

  ivermectin price canada: stromectol 3 mg tablet – ivermectin 1 cream 45gm

 353. Jamespus

  stromectol generic name: ivermectin cream cost – stromectol uk buy

 354. Leonardsuest

  amoxicillin 500 mg where to buy: amoxicillin buy canada – amoxicillin capsules 250mg

 355. Davidfem

  order lisinopril without a prescription lisinopril 20 mg cost lisinopril 10

 356. Jamespus

  lasix uses: furosemide 40mg – lasix uses

 357. Davidfem

  ivermectin cost uk stromectol generic ivermectin for sale

 358. Leonardsuest

  buy lisinopril 20 mg: prinivil – lisinopril 5mg tablets

 359. Davidfem

  lisinopril diuretic zestril canada lisinopril 3.5 mg

 360. Davidfem

  prednisone 20mg prescription cost 15 mg prednisone daily prednisone online australia

 361. Jamespus

  amoxicillin 500 mg tablet price: amoxicillin order online – amoxicillin 500mg prescription

 362. Davidfem

  buy lasix online Buy Lasix lasix generic name

 363. Leonardsuest

  amoxicillin without rx: 875 mg amoxicillin cost – amoxicillin 500mg cost

 364. Jamespus

  how to get prednisone without a prescription: buy prednisone 20mg – prednisone buy canada

 365. Jamespus

  furosemida 40 mg: Buy Furosemide – lasix 100mg

 366. Davidfem

  buy amoxil amoxicillin 775 mg amoxicillin 800 mg price

 367. Travisfuh

  http://mexicanph.com/# mexico pharmacies prescription drugs
  mexican rx online

 368. Jerrytet

  mexican drugstore online mexican pharmacy buying prescription drugs in mexico online

 369. Robertscapy

  purple pharmacy mexico price list mexican rx online reputable mexican pharmacies online

 370. Travisfuh

  https://mexicanph.shop/# п»їbest mexican online pharmacies
  mexico pharmacies prescription drugs

 371. Juliotathy

  mexico drug stores pharmacies mexican pharmacy mexican border pharmacies shipping to usa

 372. PeterCaf

  п»їbest mexican online pharmacies mexican pharmacy mexican mail order pharmacies

 373. Jerrytet

  mexican mail order pharmacies mexican rx online mexico pharmacies prescription drugs

 374. Jerrytet

  medication from mexico pharmacy mexican drugstore online medication from mexico pharmacy

 375. Jerrytet

  mexican border pharmacies shipping to usa medication from mexico pharmacy mexico pharmacies prescription drugs

 376. Jerrytet

  buying prescription drugs in mexico mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

 377. Robertscapy

  mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

 378. PeterCaf

  mexican online pharmacies prescription drugs mexico drug stores pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs

 379. PeterCaf

  buying prescription drugs in mexico online mexican drugstore online purple pharmacy mexico price list

 380. Robertscapy

  mexican pharmaceuticals online mexican rx online mexican mail order pharmacies

 381. Jerrytet

  mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy mexican pharmacy

 382. PeterCaf

  mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy pharmacies in mexico that ship to usa

 383. Travisfuh

  http://mexicanph.com/# mexico drug stores pharmacies
  purple pharmacy mexico price list

 384. Jerrytet

  buying prescription drugs in mexico online mexican pharmacy mexican drugstore online

 385. Robertscapy

  buying prescription drugs in mexico mexican rx online mexican mail order pharmacies

 386. PeterCaf

  mexico pharmacy mexican drugstore online mexico pharmacies prescription drugs

 387. Juliotathy

  mexican mail order pharmacies mexican rx online reputable mexican pharmacies online

 388. Jerrytet

  mexican drugstore online mexican drugstore online mexico pharmacies prescription drugs

 389. Jerrytet

  mexican rx online mexican pharmacy buying prescription drugs in mexico online

 390. Robertscapy

  pharmacies in mexico that ship to usa mexico drug stores pharmacies buying from online mexican pharmacy

 391. PeterCaf

  best online pharmacies in mexico mexico pharmacy mexican online pharmacies prescription drugs

 392. Robertscapy

  best mexican online pharmacies mexican rx online mexican mail order pharmacies

 393. Robertscapy

  purple pharmacy mexico price list medicine in mexico pharmacies buying prescription drugs in mexico online

 394. Juliotathy

  medicine in mexico pharmacies mexican pharmacy buying from online mexican pharmacy

 395. Travisfuh

  http://mexicanph.shop/# mexico drug stores pharmacies
  buying from online mexican pharmacy

 396. Juliotathy

  mexican pharmaceuticals online mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies

 397. Robertscapy

  medicine in mexico pharmacies mexican mail order pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

 398. Travisfuh

  https://mexicanph.com/# mexico drug stores pharmacies
  medication from mexico pharmacy

 399. Jerrytet

  mexican rx online mexico pharmacy pharmacies in mexico that ship to usa

 400. PeterCaf

  buying from online mexican pharmacy mexican pharmacy п»їbest mexican online pharmacies

 401. Jerrytet

  mexican pharmaceuticals online mexican drugstore online mexico pharmacies prescription drugs

 402. Travisfuh

  https://mexicanph.com/# buying prescription drugs in mexico online
  purple pharmacy mexico price list

 403. Jerrytet

  buying from online mexican pharmacy